सीरवी समाज वडेर - Seervi Samaj Bader

महाराष्ट्र राज्य
1 सीरवी समाज विरार 0250 2528808
2 सीरवी समाज सफाले 9881212081
3 सीरवी समाज पालघर-बोईसर 0252 5240172
4 सीरवी समाज नालासोपारा ’मुम्बई 0250 2407396
5 सीरवी समाज भाईंदर ’मुम्बई’ 022 22935148
6 सीरवी समाज ठाणे ’मुम्बई’ 022 25810381
7 सीरवी समाज भिवंडी ’मुम्बई’ 09423 362637
8 सीरवी समाज तुर्भे ’नवीं मुम्बई’ 022 27836141
9 सीरवी समाज ऐरोली ’नवीं मुम्बई’ 9892118044


गुजरात राज्य :
1 सीरवी समाज हिम्मतनगर 02772 240970
2 सीरवी समाज अहमदाबाद 079 23876121
3 सीरवी समाज गांधीधाम 029836 233919
4 सीरवी समाज अंकलेश्वर 02646 233177
5 सीरवी समाज अनावल 02625 252218
6 सीरवी समाज सूरत 0261 2347789
7 सीरवी समाज नवसारी 02637 232056
8 सीरवी समाज वापी 0260 2465598
9 सीरवी समाज सिलवासा 0260 2640402
10 सीरवी समाज वासदा 09426892973
11 सीरवी समाज जोगवङ पाटीया जामनगर 9427240791

तमिलनाडु राज्य
1 सीरवी समाज कोयम्बटूर 0422 2472800
2 सीरवी समाज ट्स्ट सेलम 0427 2266394
3 सीरवी समाज तमिलनाडू,ट्रीपलीकेन,चैन्नई 044 28441749
4 सीरवी समाज तण्डियार पेट उ. चैन्नई 044 25964183
5 सीरवी समाज पौरुर अयपातांगल चैन्नई 044 24827126
6 सीरवी समाज नंगनल्लूर द. चैन्नई 044 22242821
7 सीरवी समाज साहूकार पेठ, चैन्नई 044 25299872
8 सीरवी समाज कांचीपुरम, तमिलनाडू 044 27223329
9 सीरवी समाज ट्रस्ट पेरुगुडी, तमिलनाडू 044 24962234
10 सीरवी समाज बढेर, अम्बातुर, तमिलनाडू 044 26358752
11 सीरवी समाज भवन ट्र्स्ट, महाबलीपुरम 044 27442774
12 श्री सी.स.आई. टेम्पल ट्रस्ट,महाबलीपुरम 044 27442073
13 सीरवी समाज कारीमंगलम ’चैन्नई’ 094436 12426
14 सीरवी समाज नरकूंडरम ’चैन्नई’ 044 65918164
15 सीरवी समाज नीलांगरे ’चैन्नई’ 044 24491149
16 सीरवी समाज कांटाकलत् ’चैन्नई’ 044 2745326
17 सीरवी समाज होसूर 04344 2223599
18 सीरवी समाज विल्लीवाक्कम 9840581444
19 सीरवी समाज, व्यासरपड़ी, कोदंगइयूर 9444522250
20 सीरवी समाज रामापुरम 9445146661

कर्नाटक राज्य
1 सीरवी समाज चिकपेट बंगलौर 080 22876090
2 सीरवी सेवा संघ रुपेन अग्रहारा मडवाल 080 25723190
3 सीरवी सेवा संघ लिंगराजपुरम बैंगलोर 080 25465184
4 सीरवी समाज सुकन कट्टे बैंगलोर ’प.’ 080 23285084
5 सीरवी सेवा संघ ट्रस्ट अड़कमारनहल्ली 09448384275
6 सीरवी समाज होसकोटे बैंगलौर 080 27932031
7 सीरवी समाज हेब्बाल बैंगलौर 080 23543568
8 सीरवी समाज महालक्ष्मी लेआउट बैंगलोर 080 23492758
9 सीरवी समाज टी. दासरहल्ली बैंगलोर 09880361643
10 सीरवी समाज हनुमंत नगर बैंगलोर 080 26421942
11 सीरवी समाज कनकपुरा रोड़ बेंगलोर 9343740742
12 सीरवी समाज मार्थहल्ली बैंगलोर 080 25232336
13 सीरवी समाज कंगेरी बैंगलौर 080 28483517
14 सीरवी समाज ट्स्ट आनेकल 080 27829073
15 सीरवी समाज ट्रस्ट, बन्नरगटा 9448080487
16 सीरवी समाज जिग्गनी 080 27803477
17 सीरवी समाज यहलंका 093412 20568
18 सीरवी समाज मैसूर 0821 2440879
19 सीरवी समाज मैसूर ’कर्नाटक’ 0821 2527878
20 सीरवी समाज टूमकुर 094493 52751
21 सीरवी समाज के.आर.पेट 094486 00208
22 सीरवी समाज होसूर रोड कोरमंगला 080 25723190