सीरवी समाज गुजरात राज्य

1. सीरवी समाज हिम्मतनगर 02772 240970 - 09898540175
2. सीरवी समाज अहमदाबाद 079 23876121 -07874191357
3. सीरवी समाज गांधीधाम 02836 233919
4. सीरवी समाज अंकलेश्वर 02646 233177
5. सीरवी समाज अनावल 02625 252218
6. सीरवी समाज सूरत 0261 2347789
7. सीरवी समाज नवसारी 02637 232056
8. सीरवी समाज वापी 0260 2465598
9. सीरवी समाज सिलवासा 0260 2640402
10.सीरवी समाज वासदा 09426892973
11.सीरवी समाज जोगवङ पाटीया जामनगर 09427240791